MEDICIN - startsida
 Allergi, inflammation, skelett
 Beroende
 Cancer
 Egenvård
 Foster & barn
 Genetik
 Gynekologi & andrologi
 Hjärta & cirkulation
 Infektioner
 Luftvägar
 Matsmältning & nutrition
 Nervsystem & psykiatri
 Sjukvård & samhälle
 Urinvägar
 Ämnesomsättning & hormoner
 Ögon, öron, näsa, hals
 Bevaka vårdjobb
 HÄLSA - startsida
 Mat & dryck
 Föräldrar & barn
 Sex & relationer
 Njutning & skönhet
 Själ & psyke
 Träning & idrott
 Tandvård
ARTIKELARKIV
 En översikt...
 De 50 senaste
MEDICIN » Nervsystem & psykiatri
Stress i depressioner, depresssion i stress
Nu återupptar leg. läkare Clas Malmström sin uppmärksammade serie om stress. De tre grundsymtomen vid depressionstillstånd är sänkt grundstämning (melankoli), dämpad glädjereaktion (anhedoni) och trötthet. Vilken är då kopplingen mellan stress och depressioner? En stressutlöst utmattningsreaktion kan resultera i massiva förstämningssymptom, och ter sig därmed som depression. Psykofysiologiska dysfunktioner av någon grad ingår alltid i depressioner. En påtagligt ökad stresskänslighet är dessutom ett framträdande symptom vid depressioner.

Kärnan i depressionstillstånd är tredelad.
Viktigast är sänkt grundstämning (melankoli) d.v.s. vemod, dysterhet, pessimism, missmod, ledsnad och livsleda. För det andra rapporterar nästan alla deprimerade patienter om anhedoni, vilket innebär en dämpad (eller helt utebliven) glädjereaktion inför stimuli som i vanliga fall är lustfyllda och intressanta för dem. Den tredje kärndelen är nog den som bland lekmän har blivit mest känd som ett depressionssymptom, nämligen tröttheten, upplevelsen av mental energibrist, abnorm uttröttbarhet, orkeslöshet, initiativlöshet.

Andra symtom
Utöver dessa tre kärnkriterier***, förekommer också alltid något eller några av följande symptom:
- sömnstörningar
- värdelöshetskänslor, skuldkänslor, självförebråelser
- dålig självtillit, bristande självförtroende
- bristande koncentrationsförmåga, oförmåga att bryta tankeflödet, frånvaro, obeslutsamhet, tveksamhet
- psykomotorisk påverkan (antingen agitation eller retardation/förlångsamning)
- aptit- och vikt-påverkan, rubbad dygnsrytm, förlust av libido, m.fl. hypothalamiska dysfunktioner.

Oftast leder tankefokuseringen på livets tråkiga sidor till att även ångest uppstår, men det är inte obligat. Förstämningen kan vara helt anhedonisk och melankolisk utan särskilt mycket agitation, fast känslan hos den drabbade är ju hela tiden att något är allvarligt fel, så oro i någon grad brukar finnas (ofta så intensiv att beteckningen ångest är adekvat).
Irritabilitet ingår inte som symptom/diagnoskriterium, men är ett mycket vanligt och framträdande symptom, särskilt hos patienter med reaktiva utmattningsutlösta depressioner.

*** Enligt DSM är nedstämdheten det enda primärkriteriet och alla andra är sekundärkriterier som ska finnas minst 4 stycken. Enligt ICD är alla tre av de här ovan kallade "kärnkriterierna" primära symptom och minst 2 av dem måste finnas. Därutöver ska minst 4 sekundärkriterier påvisas för att depressionsdiagnos ska kunna ställas.

De fem typerna av depression
Även om depressioner kan te sig väldigt olika, skiljer man i modern differentialdiagnostik inte mellan fler än 5 olika:

1. Depressiv episod, Egentlig depression: = Förstämning enligt ovan, enstaka tillfällen
nedstämdhet alla dagar under minst 2 veckor + minst 4 av övriga kriterierna ovan.
ICD-10-kod: F32 / DSM-IV-kod: 296.2
2. Recidiverande depression = Återkommande depressiva episoder (friska perioder längre
än 2 månader). ICD: F33 / DSM: 296.3
3. Dystymi = Kronisk, mild förstämning utan avbrott i minst 2 år.
ICD: F34.1 / DSM: 300.4
4. Depressiv episod ingående i Bipolär affektiv sjukdom (Manodepressiv sjd)
ICD: F34.1 / DSM: 300.4
5. Maladaptiv stressreaktion med depression = Uppenbart stressutlöst
utmattningsreaktion med depressiva symptom ("reaktiv depression").
ICD: F43.20 eller .21 beroende på duration / DSM: 309.0


Vad har stress med depressioner att göra då?
- Jo, en hel del, faktiskt. Närmare bestämt på fyra sätt:
För det första kan en stressutlöst utmattningsreaktion resultera i massiva förstämningssymptom, och ter sig därmed som depression. (Kanske utgör någon form av psykisk utmattning kärnan i hela depressionskomplexet?)
För det andra ingår alltid psykofysiologiska dysfunktioner av någon grad i depressioner.
För det tredje är en påtagligt ökad stresskänslighet ett framträdande symptom, den deprimerade känner sig alltmer "lättstressad" och klagar ofta över minskande social belastningstålighet, ökad irritabilitet inför störningar och motgångar, m.m.
Och för det fjärde innehåller behandlingen kognitiva, beteendemässiga och psykofysiologiska interventioner som i stora stycken kan karaktäriseras som stressreducering och förstärkning av stresstålighet, vilket för övrigt även kan sägas om de farmakologiska regimer som går ut på att potentiera aktiviteten i serotoninerga och noradrenerga neuron i hjärnan.

Beteendemedicinsk behandling
Den beteendemedicinska behandlingen inriktar sig på att bryta den negativa fokuseringen, dämpa ångesten, få igång mentala återhämtningsprocesser genom avslappning, korrigerad dygnsrytm och sömnförbättring, etc, främst med kognitiva och beteendeterapeutiska verktyg så att patienten redan i detta skede får börja utvidga sin arsenal av självregleringsfärdigheter. Om nödvändigt kan återhämtningsprocessen inledningsvis stöttas med sömnreglerande farmaka, såsom sederande antihistamin (t.ex. mirtazapin, mianserin) eller bensodiazepin till natten.
Handledd avslappning med bioåterkoppling är av stort värde för att kunna läsa av att patientens autonoma dysfunktioner verkligen avtar.
Därefter kan social reaktivering påbörjas under beteendeterapeutisk handledning.

Fysisk träning och kostomläggning viktigt
En mycket viktig komponent är den fysiska träningen och utomhusaktiviteter.
Vid behov även handledning i kostomläggning eller att börja äta riktig mat över huvud taget
- många deprimerade äter för litet näring! Inom detta fält har på sistone även en ny terapifaktor dykt upp: kosttillägg med omega-3-fettsyror. Särskilt timnodonsyra (EPA) i dygnsdoser om 3-8 g har visat sig ha mycket god effekt på alla tre kärnsymptomen i depressioner. (Troligen via påverkan på membranfunktioner, eftersom dessa fettsyror ingår i särskilt hög halt i hjärnans fosfolipider. Omega-3-fettsyror utgör mer än 1/5 av hjärnans totala torrviktvikt (!) (vattnet borträknat), så någon viktig uppgift har de alldeles uppenbart.)

Hyperventilation vanlig
Många förstämda patienter uppvisar en kraftig kronisk hyperventilation (abnormt ökad andningsverksamhet) och "stressandningens onda cirkel" som leder till psykofysiologisk utmattning (kronisk respiratorisk alkalos med en komplex metabol acidotisk kompensation), utgör inte så sällan en väsentlig del av de processer som låst fast patienten i ett långvarigt depressivt tillstånd. (Alkalos är rubbning av kroppens syra-basbalans med tendens till sänkt vätejonkoncentration i blod och vävnader. Acidos innebär hög halt av sura ämnen i kroppen).
Integrerad tillämpad avslappning med bioåterkoppling av aP-CO2 (är därför en viktig del även i behandlingen av vissa depressioner, i synnerhet de med agitation och ångest. (aP-CO2 står för partialtrycket av CO2 i artärblodet)

Patienten behöver i allmänhet långsiktig hjälp att upprätta en realistisk och hållbar handlingsplan för återupptagandet av sociala aktiviteter, fortsatt kognitiv omfokusering, m.m. Regelbunden uppföljning och repetition genom ett långt vidmakthållandeprogram är nödvändig för att förhindra återfall hos många patienter. I gengäld kan vi se betydligt bättre, långsiktigt hållbara resultat av beteendemedicinsk behandling än av enbart farmakologisk.

Clas Malmström
Leg. läk.
Klinikchef PBM Performance

Av Clas Malmström   Källa: Medical Link Datum: 03-05-03

Utskriftsformat Tipsa en vän!
<< < 1838 > >>
Relaterade artiklar
Samband mellan psykisk ohälsa och kreativitet
Panikångest och depression kan behandlas via internet
En lövskog nära dig minskar stress
Omedveten inlärning använder gamla delar av hjärnan
Massage tröstar anhöriga efter dödsfall
Annonser
Kontakta oss
 © Medical Link · All Rights reserved Medical Link 3W AB · Citera oss gärna men ange källan